Regulamin sklepu

 

Regulamin sklepu

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy miejski sklep z gadżetami online dostępny pod adresem internetowym www.sklep.dg.pl, prowadzony jest przez „Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. ul. Aleja Róż 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113771, o kapitale zakładowym 81 064 500,00 zł, NIP 6292177888, REGON 276915607.

§ 2

Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Hasztag.dg dostępnego pod adresem www.sklep.dg.pl, zawierania za pośrednictwem sklepu umów sprzedaży towarów, składania zamówień na produkty dostępne w sklepie Hasztag.dg, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów i kosztów wysyłki, prawa do odstąpienia od umowy, składania i rozpatrywania reklamacji. 
 2. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z  bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają te przepisy, a pozostałe postanowienia pozostają w mocy w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru obok informacji o obniżonej cenie Sprzedający uwidacznia również informację o najniższej cenie tego towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany towar jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Sprzedający uwidacznia również informację o najniższej cenie tego towaru, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
 5. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 6. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed dokonaniem zamówienia.
 7. Sprzedawca przetwarza dane osobowe na zasadach określonych w Polityce prywatności dostępnej na stronie sklep.dg.pl w zakładce „Polityka prywatności”.

§ 3

Definicje

 1. Klient – osoba, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba, że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży zgodnie z warunkami niniejszego regulaminu jako bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą, gdy dokonywany w oparciu o umowę sprzedaży zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, co znajduje potwierdzenie w złożonym przez tę osobę oświadczeniu w trakcie dokonywania zakupu w sklepie internetowym  lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze sklepu internetowego, w szczególności która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie składa zamówienie;
 2.  Konsument – osoba fizyczna, a także osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży zgodnie z warunkami niniejszego regulaminu jako bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy dokonywany w oparciu o umowę sprzedaży zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, co znajduje potwierdzenie w złożonym przez tę osobę oświadczeniu w trakcie dokonywania zakupów w sklepie internetowym 
 3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sklep.dg.pl
 4. Sprzedający Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. ul. Aleja Róż 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113771, o kapitale zakładowym 81 064 500,00 zł, NIP 6292177888, REGON 276915607.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 6. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 7. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 8. Towar– dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 9. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 10. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Takimi danymi są np. adres e-mail z imieniem i nazwiskiem lub adres IP. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych na stronach Sklepu Internetowego i urządzeniach przez Administratora lub inne podmiotu, z którymi Administrator współpracuje głównie w zakresie marketingowym, jak również podmioty trzecie takie jak np. Facebook. Administrator korzysta też z oprogramowania analitycznego podmiotów trzecich (np. Google Analitics) zamieszczające w urządzeniu końcowym kody umożliwiające zbieranie danych osobowych.
 11. Zgodność towaru z umową – zgodność towaru z umową w rozumieniu art. 43b ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.);
 13. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1781);

§ 4

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. ul. Aleja Róż 1, 41-300, Dąbrowa Górnicza.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: hasztag@sklep.dg.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 32 639 05 79 oraz 504 629 831.
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 83 1050 1272 1000 0022 7767 6462
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00-15:00.

§ 5

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie z dostępem do sieci Internetowej i przeglądarki internetowej,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,
 4. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych imię i nazwisko, adres mailowy oraz numer telefonu.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe i dobrowolne.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych
  w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w § 4.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
 2. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 3. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.                     
 4. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 9 pkt 3.
 5. Wysłanie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę Klienta złożoną  Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. do zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z treścią regulaminu
 6. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia na wskazany przez niego w Formularzu rejestracyjnym lub podany przy składaniu zamówienia adres poczty elektronicznej e-mail. Potwierdzenie złożenia zamówienia stanowi wyłącznie potwierdzenie dla Klienta, że sklep otrzymał zamówienie Klienta. Po przetworzeniu zamówienia Klient otrzymuje od sklepu potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, które stanowi przyjęcie jego oferty drogą elektroniczną na wskazany przez niego w Formularzu Rejestracyjnym lub podany przy składaniu zamówienia adres poczty e-mail Po otrzymaniu w/w wiadomości zawierającej Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów, poprzez przyjęcie przez www.sklep.dg.pl oferty i następuje początek realizacji zamówienia przez www.sklep.dg.pl.
 7. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy sprzedaży w celu uzyskania przez Klienta dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
 1. a) potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji w sposób wskazany  powyżej, poprzez umieszczenie w treści wiadomości e-mail wysłanej przez Sklep: informacji o zamówionym Towarze wraz ze wskazaniem jego ceny, wybranym przez Klienta sposobie i koszcie dostawy, wybranym przez Klienta sposobie i kwocie zapłaty za całość zamówienia, informacji o możliwości zgłoszenia reklamacji wraz z Formularzem reklamacji do samodzielnego pobrania, informacji o prawie odstąpienia od umowy wraz z Formularzem zwrotu/ odstąpienia od umowy do samodzielnego pobrania, informacji o treści Regulaminu do samodzielnego pobrania,
 2. b) dołączenia do zrealizowanego zamówienia jakie zostanie wysłane na adres podany przez klienta, w wersji papierowej: Potwierdzenie zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy wraz z Formularzem zwrotu/odstąpienia od umowy oraz paragon albo fakturę.
 1. Wskazany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji czas realizacji to orientacyjny termin liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania Towaru do Klienta za pośrednictwem jednego ze sposobów wysyłki wskazanych w treści niniejszego Regulaminu;
 2. Klient ma prawo anulować zamówienie przed otrzymaniem od Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o anulowaniu zamówienia należy wysłać drogą elektroniczną do Sprzedającego na adres mail: hasztag@sklep.dg.pl

§ 8

Oferowane metody dostawy

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  a)przesyłka kurierska lub pocztowa,
  b) odbiór osobisty dostępny pod adresem: Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. Aleja Róż 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza w godzinach otwarcia obiektu lub na wybranych wydarzeniach kulturalno-sportowych w Dąbrowie Górniczej.
 2. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 3. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 6. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 7. Klient odbierając przesyłkę z zamówieniem powinien od razu sprawdzić stan przesyłki: w obecności Kuriera dostarczającego przesyłkę lub przy odbiorze z paczkomatu/punktu odbioru. W przypadku uszkodzonej przesyłki stwierdzonej w obecności Kuriera firmy przewozowej, Klient załatwia sprawy uszkodzenia przesyłki z Kurierem wg procedur i zasad obowiązujących w firmie przewozowej realizującej dostarczenie zamówienia Klienta. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki po odbiorze od Kuriera lub po odbiorze z punktu odbioru/paczkomatu Klient niezwłocznie powinien skontaktować się ze Sprzedającym.             
 8. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 10 dni roboczych, po tym terminie Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia poprzez przesłanie do sprzedającego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hasztag@sklep.dg.pl
 9. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy  znajdują się na stronie internetowej Sklepu.

§ 9

Oferowane metody płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  a) przelewy 24
  b) płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  c) BLIK
 2.  Wszystkie ceny Towarów oraz koszty wysyłki (dostawy) są cenami brutto tzn. zawierają podatki w tym podatek VAT i są wyrażone w polskich złotych.
 3. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie nie zawierają kosztów dostawy Towaru
 4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Informacja na temat ceny Towaru, cechach oraz istotnych właściwościach Towaru dostępna jest na stornie Sklepu oraz jest zamieszczona przy prezentowanym Towarze.
 5. Koszty wysyłki określane są zgodnie z postanowieniami  niniejszego Regulaminu.
 6. Informacja na temat całkowitej kwoty realizacji zamówienia obejmującej ceny Towarów oraz koszty wysyłki przedstawiana jest w koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru Towaru i opcji dostawy oraz formy płatności;

§ 10

UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY – ZWROTU

 

 1. Zawarte w niniejszym punkcie regulaminu  uprawnienie do odstąpienia od umowy – zwrotu – uprawnienia i obowiązki Klienta dotyczą wyłącznie Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu Ustawy, a także osoby fizycznej zawierającej umowę sprzedaży zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu jako bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy dokonywany w oparciu o umowę sprzedaży zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, co znajduje potwierdzenie w złożonym przez tę osobę oświadczeniu w trakcie dokonywania zakupu w Sklepie.
 2. Klient będący Konsumentem zgodnie z Ustawą, a także osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu jako bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą, gdy dokonywany w oparciu o umowę sprzedaży zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, co znajduje potwierdzenie w złożonym przez tę osobę oświadczeniu w trakcie dokonywania zakupu w Sklepie, może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zawartej za pośrednictwem Sklepu na odległość bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zakupu towaru, czyli otrzymania wiadomości o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, po której dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy przekazywane jest klientowi w trakcie procedury składania zamówienia.
 3. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: „Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. ul. Aleja Róż 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza, lub skierowanie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hasztag@sklep.dg.pl
 4. Formularz zwrotu – odstąpienia od umowy – jego wzór dostępny jest na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Regulamin sklepu, który znajduje się pod linkiem: https://sklep.dg.pl/regulamin-sklepu/ i jest udostępniony w formie umożliwiającej jego skopiowanie, utrwalenie i wydruk. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
 5. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej formie niż pisemna, Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Klientowi za pośrednictwem adresu e-mail (podanym przy składaniu zamówienia lub inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa powyżej;
 6. Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy towaru innego niż najtańszy, zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedającego w Sklepie. Sprzedający nie ponosi kosztów zwrotu towaru przez Klienta do Sklepu Internetowego 
 7. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient.  W przypadku płatności za pobraniem Klient zobowiązany jest do podania numeru rachunku bankowego w Formularzu zwrotu na który zostanie zwrócona należność. 
 8. Klient zobowiązany jest zwrócić Sprzedającemu Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14  dni kalendarzowych od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Klient ponosi koszty zwrotu towaru do Sklepu.
 9. Najtańszy, zwykły sposób dostarczenia towaru do Klienta przewidziany dla zamówień na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanowi InPost (paczkomat) z dokonaną przedpłatą za towar, 
 10. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy towaru inny, aniżeli najtańszy, zwykły sposób dostarczenia towaru wskazany w ust. 9 powyżej, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Klienta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, stanowiących różnicę pomiędzy najtańszym sposobem wysyłki, a faktycznym kosztem poniesionym przez Klienta.
 11. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem, oryginalnie przyczepioną metką do towaru oraz akcesoriami jak i dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: „Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. ul. Aleja Róż 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza
 12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru;
 13. Zgodnie z art. 38 ustawy – prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu między innymi do umów:

a) świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny  jeśli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodną Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości,

b) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

c) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,

d) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względów na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. 

f) świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta.

14. Powyższe dotyczy także osoby fizycznej zawierającej umowę sprzedaży zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu jako bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy dokonywany w oparciu o umowę sprzedaży zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, co znajduje potwierdzenie w złożonym przez tę osobę oświadczeniu w trakcie dokonywania zakupów w Sklepie.

 

§ 11

REKLAMACJE

 

 1. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu umowy sprzedaży względem Klientów niebędących Konsumentami.

a) z tytułu wad fizycznych lub prawnych towaru na podstawie przepisu art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego jest całkowicie wyłączona,

b) odpowiedzialność Sprzedającego obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą i ograniczona jest do wartości zamówienia,

c) nie dotyczy działań lub zaniechań podmiotów trzecich, w tym dostawców, kurierów lub innych za których działania lub zaniechania Sprzedający nie odpowiada,

d) w zakresie korzyści i ciężarów wraz z niebezpieczeństwem przypadkowej utraty lub uszkodzenia towarów przechodzą na Klienta, który nie jest Konsumentem, z chwilą jego powierzenia przez Sprzedawcę przewoźnikowi (firmie kurierskiej) trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju, celem jego dostarczenia do Klienta nie będącego Konsumentem. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie przewoźnika (firmy kurierskiej), w szczególności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od momentu przyjęcia towaru do przewozu, aż do wydania go Klientowi niebędącemu  Konsumentem, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

2. Zawarte w niniejszym punkcie Regulaminu postanowienia dotyczące odpowiedzialności Sprzedającego za brak zgodności towaru z umową dotyczą wyłącznie Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu ustawy, a także osoby fizycznej zawierającej umowę sprzedaży zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu jako bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy dokonywany w oparciu o umowę sprzedaży zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, co znajduje potwierdzenie w złożonym przez tę osobę oświadczeniu w trakcie dokonywania zakupu w Sklepie. Dla celów niniejszego  pod pojęciem „Klient” należy rozumieć wyłącznie Konsumenta, zgodnie z definicją zawartą w niniejszym ustępie

3. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za brak zgodności towaru z umową na zasadach określonych przepisami Ustawy oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

4. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili;

5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową jeżeli Klient, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.

6. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa;

7. Reklamację należy zgłosić poprzez wypełnienie „Formularza Reklamacji”, doręczonego Klientowi wraz z towarem lub dostępnego na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Reklamacja i gwarancja” pod linkiem: https://sklep.dg.pl/reklamacja-i-gwarancja/ odesłać wypełniony formularz wraz z reklamowanym towarem oraz dowodem zakupu (np. paragonem albo fakturą) na adres: „Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.” ul. Aleja Róż 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza lub na mail: hasztag@sklep.dg.pl

8. Sprzedający ustosunkuje się do złożonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta email;

9. W przypadku, gdy w Formularzu reklamacji Klient nie wskaże wymaganych informacji lub dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego, Sprzedający zwróci się do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej z prośbą o niezwłoczne uzupełnienie danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu reklamacji;

10. Klient, jeżeli Towar jest niezgodny z umową, może żądać jego naprawy lub wymiany.

11. Sprzedający może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub Sprzedający może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedającego uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Klienta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.

12. Sprzedający dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedający został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Klient go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedający.

13. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

a) Sprzedający odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową;

b) Sprzedający nie doprowadził Towaru do zgodności z umową;

c) brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;

d)  brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 9;

e)  z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

14. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową.

15. Sprzedający zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny.

16. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. 

17. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Klient może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Klienta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.

18. W razie odstąpienia od umowy Klient niezwłocznie zwraca Towar Sprzedającemu na jego koszt. Sprzedający zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

19. Sprzedający dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

20. Koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedającego, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, także koszt przesłania Towaru do Klienta obciąża Sprzedającego.

 

§ 12

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZSTRZYGANIA SPORÓW

 

 1. Sprzedający informuje, iż w przypadku powstania sporu oprócz możliwości skorzystania z dochodzenia praw na drodze sądowej istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia praw.  
 2.  Pozasądowy sposób rozpatrywania reklamacji i dochodzenia praw oznacza każdą metodę, która umożliwia rozwiązanie konfliktu dzięki interwencji osoby trzeciej, proponującej lub narzucającej rozwiązanie. Instrumenty pozasądowe mogą być ustanowione przez władze publiczne, przedstawicieli zawodów prawniczych, ugrupowania zawodowe lub organizacje społeczeństwa obywatelskiego (przykładowo: rzecznik praw konsumenta, organizacje konsumenckie, sąd arbitrażowy). Informacje o sposobie dostępu do w/w trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”;
 3. Celem zapoznania się zasadami dostępu do tych procedur, należy zwrócić się do danego organu i/lub podmiotu uprawnionego do prowadzenia pozasądowych sposób rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń;
 4. Sprzedający informuje, iż w/w informacje nie wyłączają ani nie ograniczają w jakikolwiek sposób możliwości wyboru i korzystania przez Klienta z sądowych lub pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, ani podmiotów prowadzących takie postępowania. Wskazane w postanowieniach powyżej wyliczenie sposobów bądź podmiotów ma charakter przykładowy i niewyczerpujący, nie ogranicza ani nie wyłącza jakichkolwiek uprawnień Klienta.
 5. Sprzedający informuje, iż w/w informacje nie wyłączają ani nie ograniczają w jakikolwiek sposób możliwości wyboru i korzystania przez Klienta z sądowych lub pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, ani podmiotów prowadzących takie postępowania. 

  

§ 13

        OPINIE O PRODUKTACH

 

 1. Sprzedawca nie umożliwia dostępu do wystawionych przez Klientów opinii o Produktach

 

§ 14

NEWSLETTER

 

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Sprzedającego. Newsletter wysyłany jest za pośrednictwem wiadomości sms (SMS-Newsletter) lub poczty elektronicznej (E-mail-Newsletter) wskazanych przez Klienta;
 2.  Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy składaniu zamówień w Sklepie, odrębnego dla każdej z form Newslettera udostępnionych przez Sprzedającego, tj. SMS-Newsletter lub E-mail-Newsletter oraz którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 123);
 3. W ramach oferowanych usług SMS Newsletter oraz E-mail Newsletter, na podany przez Klienta odpowiednio numer telefonu oraz adres e-mail wysyłane są informacje o nowościach oraz atrakcyjnych ofertach Sprzedającego. SMS-Newsletter oraz E-mail-Newsletter wysyłane są bezpłatnie;
 4. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów zrezygnować z Newslettera.

§ 15

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO Sprzedający informuje, iż:

 1. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności dostępną na stronie www.sklep.dg.pl w zakładce „Polityka Prywatności”;
 2. Administratorem danych osobowych Klienta jest „Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.” ul. Aleja Róż 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji oraz obsługi zamówienia złożonego przez Klienta w Sklepie, wystawienia dowodu sprzedaży, wysyłki towaru, ewentualnego zwrotu i/lub reklamacji, jak również na potrzeby wypełnienia przez Sprzedającego obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów podatkowo-księgowych oraz dochodzenia i obrony roszczeń związanych z realizacją zamówienia, tj. na podstawie: art. 6 ust 1 lit. b), c) i f) RODO;
 4. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na otrzymywanie Newslettera, jego dane osobowe, przetwarzane są w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
 5. Podanie przez Klienta danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym skorzystania z usług Sklepu. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgód związanych z otrzymywaniem Newslettera jest całkowicie dobrowolne;
 6. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji i obsługi zamówienia oraz przedawnienia roszczeń z nim związanych. Dane osobowe udostępnione przez Klienta dla celów marketingowych (wysyłki Newslettera), będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu;
 7. Dane osobowe Klienta będą przekazywane następującym odbiorcom: podmiotom świadczącym Sprzedającemu wsparcie w obsłudze sklepu (w tym współpracującym: kancelariom prawnym, biurom kadrowo-księgowym, podmiotom świadczącym obsługę IT, dostawcom usług związanych z obsługą Sklepu, kurierom) oraz podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 8. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Szczegółowo zakres każdego z wyżej wymienionych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wskazane zostały w art. 15-22 RODO;
 9. Klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 10. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
 11. Strona Sklepu używa plików „cookies” stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki testowe. Pliki te przechowywane są na urządzeniach końcowych Użytkownika Sklepu. Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”:

a) sesyjne – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym   użytkownika E-Sklepu do czasu opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej,

b) trwałe – przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika;

Pliki „cookies” stosowane są w celu:

a) konfiguracji serwisu,

b) uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie,

c) realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności strony internetowej,

d) analizy i badań oglądalności,

e) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu,

12. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail iod@nemo-swiatrozrywki.pl.

 

§ 16

Postanowienia końcowe.

 

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa
  celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu;
 2.  Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu, niemniej jednak, do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu zastosowanie znajdują regulacje zawarte w Regulaminie dotychczas obowiązującym.

Załączniki:

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

 • Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy