Reklamacja i gwarancja

REKLAMACJE

  1. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu umowy sprzedaży względem Klientów niebędących Konsumentami.

a) z tytułu wad fizycznych lub prawnych towaru na podstawie przepisu art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego jest całkowicie wyłączona,

b) odpowiedzialność Sprzedającego obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą i ograniczona jest do wartości zamówienia,

c) nie dotyczy działań lub zaniechań podmiotów trzecich, w tym dostawców, kurierów lub innych za których działania lub zaniechania Sprzedający nie odpowiada,

d) w zakresie korzyści i ciężarów wraz z niebezpieczeństwem przypadkowej utraty lub uszkodzenia towarów przechodzą na Klienta, który nie jest Konsumentem, z chwilą jego powierzenia przez Sprzedawcę przewoźnikowi (firmie kurierskiej) trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju, celem jego dostarczenia do Klienta nie będącego Konsumentem. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie przewoźnika (firmy kurierskiej), w szczególności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od momentu przyjęcia towaru do przewozu, aż do wydania go Klientowi niebędącemu  Konsumentem, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

2. Zawarte w niniejszym punkcie Regulaminu postanowienia dotyczące odpowiedzialności Sprzedającego za brak zgodności towaru z umową dotyczą wyłącznie Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu ustawy, a także osoby fizycznej zawierającej umowę sprzedaży zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu jako bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy dokonywany w oparciu o umowę sprzedaży zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, co znajduje potwierdzenie w złożonym przez tę osobę oświadczeniu w trakcie dokonywania zakupu w Sklepie. Dla celów niniejszego  pod pojęciem „Klient” należy rozumieć wyłącznie Konsumenta, zgodnie z definicją zawartą w niniejszym ustępie

3. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za brak zgodności towaru z umową na zasadach określonych przepisami Ustawy oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

4. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili;

5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową jeżeli Klient, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.

6. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa;

7. Reklamację należy zgłosić poprzez wypełnienie „Formularza Reklamacji”, doręczonego Klientowi wraz z towarem lub dostępnego na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Reklamacja i gwarancja” pod linkiem: https://sklep.dg.pl/reklamacja-i-gwarancja/ odesłać wypełniony formularz wraz z reklamowanym towarem oraz dowodem zakupu (np. paragonem albo fakturą) na adres: „Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.” ul. Aleja Róż 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza lub na mail: biuro@sklep.dg.pl.

8. Sprzedający ustosunkuje się do złożonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta email;

9. W przypadku, gdy w Formularzu reklamacji Klient nie wskaże wymaganych informacji lub dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego, Sprzedający zwróci się do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej z prośbą o niezwłoczne uzupełnienie danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu reklamacji;

10. Klient, jeżeli Towar jest niezgodny z umową, może żądać jego naprawy lub wymiany.

11. Sprzedający może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub Sprzedający może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedającego uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Klienta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.

12. Sprzedający dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedający został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Klient go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedający.

13. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

a) Sprzedający odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową;

b) Sprzedający nie doprowadził Towaru do zgodności z umową;

c) brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;

d)  brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 9;

e)  z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

14. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową.

15. Sprzedający zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny.

16. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. 

17. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Klient może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Klienta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.

18. W razie odstąpienia od umowy Klient niezwłocznie zwraca Towar Sprzedającemu na jego koszt. Sprzedający zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

19. Sprzedający dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

20. Koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedającego, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, także koszt przesłania Towaru do Klienta obciąża Sprzedającego.

Wzór formularza reklamacji